КАКВО Е I-Profile?

I-Profile е инструмент, разработен от специалисти по човешки ресурси, за оценка и подобряване на личното и професионалното представяне. Сертифициран е в САЩ през 2014 г. с коефициент на валидност 0,75 – един от най-високите в света.

Това e въпросник, съставен от 242 въпроса, който отразява навиците на човек към настоящия момент – действителното поведение на човека, а не желаното, не и предпочитаното. Тестът измерва способността на индивида да постига успех на професионално ниво. Измерваме „операционната система“, това, което човекът е научил чрез своя опит, за да оцелее.

Прецизен „рентгенов преглед“ на навиците и потенциала.

А навиците са обект на промяна и ние знаем как да ви помогнем.

Какво измерваме?

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ

Измерва способността на човек за краткосрочно и дългосрочно планиране в неговата собствена работа или в работата на отделите, които са му възложени, с оглед постигане на целите. Високият резултат показва умение или способност за организация, ред и прецизност, за ясна представа за бъдещето (къде искаме да стигнем) и приоритизиране.
Ниският резултат показва дезорганизация и объркване в дейностите на човека, а понякога и в самата му прецизност.

Задължително умение за всички управленски функции.

Да, искам да попълня I-Profile
САМОМОТИВАЦИЯ

Показва нивото на амбиция, вяра, себеоценка и лична мотивация за поставяне на високи цели. Измерва желанието и ангажираността, които има човек, неговият опит да се справи в работата, защото смята, че може да го направи. Способност за ентусиазиране на другите.

Задължително умение за всички лидери.

Да, искам да попълня I-Profile
СТРЕС

Индикира възможни източници на безпокойство и разсейване в средата на човек, причинени от хора, които се противопоставят на неговите цели или се държат по неподходящ или демотивиращ начин спрямо тях, дисхармония в средата. Наличие на токсични хора, които изчерпват положителната ви енергия.

Жизненоважно за всеки човек преди всичко.

Да, искам да попълня I-Profile
САМОДИСЦИПЛИНА

Измерва надеждността, вътрешната дисциплина, постоянството и нивото на лична отговорност и съвестност в човек.
Всъщност определението за „съвестен“ се състои от три части:
– който проявява чувство за отговорност, не изоставя нещата, които са му поверени;
– ръководен от принципите на съвестта, т.е. прави нещата, дори и с цената на жертви и дискомфорт, не защото така му харесва, а защото знае, че трябва;
– който стига до дъното на нещата, точен, усърден, не повърхностен.

Задължително качество за позициите, свързани с финанси (и не само).

Да, искам да попълня I-Profile
РЕШИТЕЛНОСТ

Идентифицира силното намерение на човек и способността му да се изправя открито пред другите. Измерва нивото на увереност, яснота и настоятелност в отправянето на молби и искания към другите. Авторитет, способност за преговори и убеждаване. Хора с висока решителност минават бързо по същество. Хора с ниска решителност често обмислят предварително дълго изказа си, заобикалят проблемите, питат колебливо или въобще не питат.

Задължително за всички управленски функции.

Да, искам да попълня I-Profile
ПРОДАЖБИ

Измерва предразположението на човек да убеждава и да продава (стоки, услуги, идеи). Идентифицира умението му да вълнува хората, да ги привлича на своя страна, да ги ентусиазира и те да се включват в проекти (да възприемат идеите му).

Задължително за търговци.

Да, искам да попълня I-Profile
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Измерва способността на човек да развива хората, които управлява, да ги мотивира, да ги прави автономни и уверени.
Показва ни способността на човека да накара екипа си да се чувства добре, да си тръгнат в по-добро настроение след среща. Една характеристика, лакмус, за готовността ни за мениджърска роля.

Задължително за всички управленски функции.

Да, искам да попълня I-Profile
ПРОАКТИВНОСТ

Измерва доколко човек смята, че може да влияе на средата, ситуациите и хората около себе си (доколко е ориентиран към намиране и даване на решения) или е повлиян от същите тези среда, ситуации и хора (използва оправдания и му липсва контрол върху случващото се).

Задължително за всички управленски функции.

Да, искам да попълня I-Profile
ТОЛЕРАНТНОСТ (РАЗБИРАНЕ)

Показва способността да се изграждат качествени дългосрочни взаимоотношения и да се възприемат нуждите на другите. Хората с високо ниво на разбиране са способни да усещат и възприемат нуждите и настроенията на хората около себе си. Хората с ниско ниво на разбиране са склонни да създават разногласия или да не усещат истински нуждите на другите, особено неизразените такива.

Задължително за всички управленски функции.

Да, искам да попълня I-Profile
ЕКСПАНЗИВНОСТ

Измерва желанието и способността на човек да подхожда към непознати хора и да ги кара да се чувстват спокойни, да създават приятна топла атмосфера.

Задължително за търговци.

Да, искам да попълня I-Profile
СЪПРОТИВА НА ПРОМЯНА

Измерва последователността/непоследователността на даден човек. Това е важно, за да се оценят усилията, финансовите ресурси и времето за подобрение.

Да, искам да попълня I-Profile
ФИНАНСИ

Оценява финансовото положение на човек, както с обективни въпроси, така и с въпроси, свързани с вниманието, което той отделя на тази област, давайки важна информация за неговата способност да управлява пари.
Изключително важно за собствениците и мениджърите на фирми.

Да, искам да попълня I-Profile
УСПЕХ

Измерва професионалния успех, който човекът е имал в миналото. Предоставя важни данни относно стабилността и постиженията, постигнати от него на предишни работи.

Да, искам да попълня I-Profile
ПРИНЦИПИ

Измерва степента, в която лицето споделя същите ценности и принципи на компанията и до какво ниво те са в компанията единствено заради парите.

Да, искам да попълня I-Profile
ИНДЕКС НА ЕСТЕСТВЕНО ЛИДЕРСТВО

Тук измерваме неосезаемото, водени от идеята, че лидерството е по-скоро духовно състояние или състояние на отговорност, която индивидът е поел, а не истинска характеристика на лицето. Тук се включва естественото увличане на хората, доколко те искат да приличат на лидера, доколко той е център на внимание, но не поради суета, а поради излъчване. Част от естественото лидерство е факта да се отправят искания и да се дават указания.

Да, искам да попълня I-Profile

Как може да ви помогне I-Profile?

  • Да опознаете своите хора не само като работна сила, а като човешки същества и да разберете на какво се дължи тяхното поведение.
  • В процеса на набиране на персонал да намерите подходящия човек за подходящата позиция, като по този начин ще спестите ресурси от гледна точка на пари, време и усилия за наемане и обучение на неподходящи хора.
  • При направата на един вътрешен анализ в компанията – ще идентифицирате силните страни и ще може да използвате правилната мотивация, за да помогнете на служителите си да разгърнат пълния си потенциал. Ще намерите много отговори на въпроси – защо има такова текучество, защо търговците не продават, защо нямат желание да работят, защо не се спазват графиците и др.
  • Ще ви помогне на вас като личност да опознаете своите силни и слаби характеристики, за да може да се подобрите и да вървите към постигане на своите лични и фирмени цели. Понякога тестът би ви помогнал да се справите и със ситуации, които изискват уволнение на хора, но това е единствено за доброто на компанията.

Готови ли сте да разберете повече за себе си и за хората, с които работите?

Една предприемаческа идея има стойност, право пропорционална на качествата на хората, които са се „оженили“ за нея. Една голяма идея, поддържана от хора с оскъдни качества, няма да се наложи на пазара. Посредствените хора в крайна сметка ще успеят да убедят собственика на фирмата, че неговата идея е нереализируема.

Успехът зависи от СТОЙНОСТТА на хората.

Да, искам да попълня I-Profile
I-Profile

Олга Георгиева

Собственик и мениджър на „Севън Уейс“ ООД, издател на Il Velo di Maya MAGAZINE

Когато започнах да попълвам профила, очаквах стандартни въпроси за професионални и социални умения. Оказах се на среща със себе си. Защо толкова често отваряме вратите на гардероба, на шкафа с документи в офиса, на гаража, за да подредим, да оценим какво имаме, какво не ни трябва и от какво имаме нужда, а не отваряме вратите към себе си? Въпросите в I-Profile показват дълбоко познаване на човешката природа и затова позволяват да се погледнем като в огледало. Срещите със себе си са едни от най-важните в живота. Да не ги забравяме.